Welke G/geest is er uit de fles? – enkele gedachten bij de diskussie over vrouw & ambt

Rond het millennium, zo’n 15 jaar geleden, hoefde je geen profeet te zijn om aan te voelen dat er in het orthodox- bijbelgetrouwe deel van Nederland de komende 25 jaar de items ‘vrouwen en ambten’ en ‘homoseksualiteit’ de twee meest gevoelige onderwerpen zouden worden, waarop we ons als kerken en christenen flink zouden moeten gaan bezinnen. Tenminste, ik voelde me 15 jaar geleden, vlak voor we het jaar 2000 instapten, geen profeet toen ik dit zo hier en daar liet vallen.

DEPUTATEN M/V IN DE KERK

Inmiddels zijn we 15 jaar verder en is binnen de GKV het onderwerp ‘vrouwen en ambten’ een hot item. Drie jaar geleden benoemde de Generale Synode van Harderwijk een deputaatschap M/V in de kerk met de opdracht na te gaan of het op grond van de Schrift geoorloofd is om naast broeders ook zusters in het ambt van diaken en/of ouderling + predikant te benoemen. Het deputaatschap schreef een kort rapport met als conclusie: “de visie dat naast mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen past binnen de bandbreedte van wat als schriftuurlijk en gereformeerd kan worden bestempeld.” (blz. 33 van hun rapport). Ze doen dit omdat ze van mening zijn, dat in elke cultuur de hoofdzaak voor de kerk van Christus is en blijft: de verspreiding van het evangelie. “Voor ons als 21e eeuwse bijbellezers zijn niet alleen de voorschriften van Paulus richtinggevend, maar ook de manier waarop Paulus met zijn context omging, en de gerichtheid op het volgen van Christus.”(blz. 21 van hun rapport). Dat betekent konkreet: “Christenen in onze tijd zijn geroepen om het evangelie met kracht te verkondigen en onnodige belemmeringen moeten vermeden worden.” (blz. 32 van hun rapport).

EN TOEN GING HET OPEENS OM DE VISIE OP HET AMBT

Tsja, je kon er natuurlijk op wachten, op al die stevige reakties ter linker- en ter rechterzijde. Het lijkt wel, alsof het op de landelijke synode van de GKV bijna nergens anders meer over gaat. De geest is duidelijk uit de fles. En die zal er ook niet in terug geduwd kunnen worden. In de diskussie zie je nu, dat de vraag of vrouwen ook ouderling of predikant mogen worden, verschuift naar de vraag hoe we in de gereformeerde traditie omgaan met de ambten. Met als teneur: onze driedeling (predikant, ouderling, diaken) is wel heel erg star als je het vergelijkt met de vele gaven, funkties en ambten in het Nieuwe Testament. En met als tweede teneur: als we dan toch vinden dat het regeerambt alleen voor mannen is weggelegd, laten we dan een kleine raad van oudsten (alleen mannen) instellen en daaronder alle verkondigende, evangeliserende, pastorale en diakonale taken hangen, die allemaal door mannen en vrouwen uitgevoerd mogen worden.

Dat vind ik een afleidingsmanoeuvre in de discussie over de vraag of de vrouw in het ambt mag, en een geforceerde oplossing om het gezag van de man over de vrouw formeel veilig te stellen. Mijn nieuwe profetie is dat we op deze manier over drie of zes of negen jaar geen stap verder zijn gekomen. Het wordt, via een andere insteek, gewoon een herhaling van zetten.

VANDAAG DE DAG: EEN TOTAAL ANDERE TIJD

Laten we eerlijk erkennen dat onze cultuur op veel punten totaal anders is geworden dan Romeins-Griekse-Joodse cultuur van 2000 jaar geleden. Soms past onze tijd gewoon op geen enkele manier meer in de kaders van toen. En dus geef ik deputaten helemaal gelijk als ze zeggen, dat we naast exegese (Schriftuitleg – wat zegt Paulus in die context) ook hermeneutiek (Schrifttoepassing – hoe gaat Paulus met zijn context om) nodig hebben. En daarna moet je de vertaalslag naar vandaag durven maken.

Dat laatste vind ik een zo spannende exercitie, dat ik haast vanzelf in de conservatieve houding verval. Het is veel veiliger om bijbelse voorschriften één op één over te zetten naar vandaag toe. Maar daarmee sluit ik niet alleen mijn ogen voor deze tijd, maar sluit ik ook de kerk van Christus op in de verleden tijd en in een eigen subcultuur. En dat noem ik dan ‘opkomen voor het gezag van Gods Woord tegenover de geest van deze tijd’, maar in feite durf ik niet op de Geest te vertrouwen. En dat komt waarschijnlijk omdat we niet genoeg geloof hebben én te weinig bidden om wijsheid.

DE INHOUD VAN HET EVANGELIE

Na deze persoonlijk, wat filosofisch-psychologisch-theologische gekleurde ontboezeming denk ik vooral na over de vraag: wat hoort tot de vormen van het Evangelie van Jezus Christus en wat behoort tot de inhoud? Ik schreef daar al eerder iets over in mijn blog https://ernstleeftink.wordpress.com/2013/08/09/de-koffie-en-het-glas-over-winkelen-op-zondag/. Als het gaat om de verkondiging van Jezus Christus als de enige Naam op aarde die de mensen redding biedt (Hand. 4:12), vind ik het belangrijker dat dat Evangelie verkondigd wordt dan de vraag wie dat Evangelie verkondigt. Ik herinner mij een uitspraak van mijn vader, toen 30 jaar geleden in mijn geboorteplaats de toenmalige behoudende synodaal-gereformeerde kerk een vrouwelijke predikant kregen: ‘Ze hebben liever een vrouw uit Apeldoorn dan een man die in Amsterdam bij Kuitert in de leer geweest is.’ Het was toen vrij gebruikelijk dat sommige vrouwen aan de Theologisch Universiteit van de CGK studeerden om daarna bijbelgetrouw predikant te worden in de voorlopers van de PKN. En dat was, als je het principeel bekeek, zoals mijn vader zei, uit twee kwaden toch duidelijk de minst slechte kiezen. Beter een Truus op de kansel die Gods Woord verkondigt dan een Joop op de kansel die Gods Woord om zeep helpt.

Ik vond dat een terechte opmerking van mijn vader. En ik heb lange tijd gedacht: als noodsituatie is het niet verkeerd. In noodsituaties kwamen ook Debora en Chulda bovendrijven. Maar nu ben ik van mening, dat we het niet over een noodsituatie hebben. Het gaat niet om twee kwaden. Het gaat om vorm en inhoud.

DE POPPETJES EN DE INHOUD

Er worden verschillende argumenten aangedragen die voor of tegen vrouwen in het ambt van ouderling en predikant pleiten. Het zou geweldig zijn als we het erover eens kunnen worden, dat geen van beide standpunten onschriftuurlijk is. Die gezamenlijkheid is namelijk een voornaam kenmerk van de Geest. Als dat vertrouwen er is, kunnen we ook van elkaar verdragen, dat we in deze tijd een verwijzing naar de schepping minder zwaar laten wegen dan de impact die het in onze samenleving heeft op de voortgang en de acceptatie van het Evangelie om geen vrouwen toe te laten tot de ambten.

GODS GEEST SCHRIJFT WEGEN EN DOET WEGEN

Ik weet dan al wat de critici zullen zeggen: dan pas je je aan de moderne tijd en laat je de huidige cultuur heersen over het Schriftgezag. Daarmee is de geest uit de fles. Ik denk daar nu anders over. De poppetjes horen in onze westerse cultuur niet meer bij de inhoud. Ook voor ons niet, op geen enkel terrein. Behalve in de kerk. Dat werkt vervreemdend en werpt onnodige barrières op. Daarom heb ik geen bezwaar tegen een predikant m/v – als hij of zij Christus maar publiek verkondigt. En ik heb geen bezwaar tegen een ouderling m/v – als hij of zij Christus maar bij de mensen thuisbrengt. Jezus Christus, onze gekruisigde en opgestane Heer, Hij is de inhoud van ons geloof. Die inhoud moeten we vasthouden, bewaren en uitdragen. Als we elkaar daarop vinden, is in heel de discussie over ‘vrouw en ambt’ de Geest uit de fles. Hem hebben we nodig. Want alleen de Geest leidt ons in Gods waarheid. Alleen de Geest wijst ons op grond van Gods Woord Gods wegen aan in deze tijd. En alleen de Geest geeft wijsheid om vanuit Gods Woord te wegen wat onze Heer daarmee vandaag tegen ons wil zeggen.

Lees ook mijn twee volgende blogs: Geestelijke wijsheid i.p.v. ongeduld of afstel bij vrouw in ambt en Wijsheid ipv ongeduld bij vrouw in ambt.
Advertenties

2 thoughts on “Welke G/geest is er uit de fles? – enkele gedachten bij de diskussie over vrouw & ambt

 1. Ik vind het wel lastig, Ernst, dat je ondanks je genuanceerde blog over dit onderwerp, mensen die een andere opvatting hebben en vanwege hun idee over het schriftgezag menen dat er geen ruimte is voor een leidinggevende vrouw binnen de kerk, in de groep plaatst van mensen die ‘te weinig geloof hebben en te weinig bidden om wijsheid’. Je sluit jezelf daar nederig bij in, maar het is een duidelijke keuze tussen, a. vrouwen accepteren in alle ambten om te passen onze moderne tijd of b. de kerk van Christus opsluiten in een eigen subcultuur’.

  Ik worstel zelf met de kwestie en begrijp goed je achterliggende motivatie. Toch kan ik niet om het hele bijbelse patroon heen waar mannen met veel vallen en opstaan toch steeds weer werden geroepen tot leidinggevende taken. Zit daar ook niet iets van Gods wijsheid achter, juist tot opbouw van de gemeente. Mannen die in zoveel culturen (ook de westerse!) het er al gauw bij laten zitten als er capabele vrouwen zijn om de boel te runnen? Het is een vraag, geen uitgewerkte theorie, maar wel een die me steeds bezighoudt. Al in het paradijs liet Adam de verantwoordelijkheid al bij de vrouw. God roept hem terug en legt die verantwoordelijkheid weer bij hem: Jij hebt gezondigd en daarom ligt er een vloek enz.

  Ik zie de talenten van vrouwen ook ondergewaardeerd. In veel kerken in de wereld (waarvan ik alleen die in de VS en Zuid-Korea vooral heb meegemaakt) worden vrouwen ook geroepen en gezegend tot specifieke taken als onderwijs, diaconie, evangelistes enz. Mijn indruk is dat in onze kerken alles idd te zeer versmald is tot de 3 ambten. Daar is m.i. het probleem begonnen.

  Zo maar wat gedachten!

 2. Beste Ernst. Persoonlijk ben ik niet opgegroeid met deze vraag en in de hervormde kerk speelde dit toen ook niet. Wat mij wel schrik aanjaagd is niet alleen de discussie over de vrouw in het ambt maar ook de vele moderne vertalingen van de bijbel en die steeds verder af komen te staan van de context. Ik zelf heb meer zoiets van dat wat de bijbel leert over de vrouw en ambt of onderwijs aan mannen of gezagdrager dat niet aan vrouwen is gegeven wij deze ook zo te volgen. Vrouwen mogen wel onderwijs geven wat betreft aan vrouwen en kinderen, profeteren , bidden en pastorale taken, maar die van een voorganger vind ik persoonlijk een stap te ver. De gehele scheppingsorde word consequent door God door gevoerd zowel in het oudetestament als in het nieuwetestament, God schiep eerst de man en het was niet Eva die God riep maar het was Adam, God stelde priesters aan , offers moesten mannelijke dieren zijn zonder gebreke verwijzend naar de Here Jezus en zijn offer aan het kruis, het waren mannen die als profeten optraden, het was Mozes die het volk uitgeleide deed, het waren discipelen enz enz, als God consequent zijn scheppingsorde handhaaft waarom moet de moderne mens daar nu op eens vanaf willen wijken, dat begrijp ik niet.

  Persoonlijk vind dat wij gehoorzaam dienen te zijn aan het woord het heilig woord van God. God betrekken in deze zaken door gebed en onder leiding van de Heilige Geest lijkt mij op de aller eerste plaats zeer belangrijk. We moeten ons ook realiseren dat wij ook als kerk een tegenstander hebben die er op uit kan zijn dat er scheuringen ontstaan over het onderwerp van de vrouw in het ambt van voorganger. Laten wij niet kijken naar de moderne mens maar laten wij vooral opzien naar God naar de Here Jezus als de hoeksteen en hoofd van de gemeente.
  Als mijn hart zich niet kan neerleggen en mijn hart verlangt naar datgene wat er in het woord staat heb ik er vrede mee, maar als Gods Geest hierin anders onderwijst en dit wel getoetst aan het woord dan is het aan God en niet meer aan mij en dien ik die te volgen.

  Natuurlijk zijn er vrouwen die een gave hebben en de wijsheid om theoloog te worden hebben super, fantastisch en die moet je ook hebben binnen je gemeente. Deze vrouwen kunnen of hebben de gave om het evangelie te brengen en je diep kunnen raken, ja die vrouwen roept God ook zeker wel, maar zou God dan van zijn scheppingsorde op eens gaan afwijken? Daar kan alleen God antwoord op geven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s