Gebed voor vervolgde christenen en andere religieuze minderheden in Syrië en Irak

De interkerkelijke, oecumenische gebedsdienst voor de geloofsvervolgden in Irak en Syrië op vrijdag 26 september 2014 in de Bethelkerk te Assen werd bezocht door meer dan 150 mensen. De dienst was een initiatief van gezamenlijke voorgangers vanuit het Pastoresconvent Assen en werd geleid door broeder André Huizinga van de Evangelische Gemeente Assen, dominee Helene van Noord van de Protestantse Kerk te Assen, pastoor Koos Tolboom van de Rooms-Katholieke Parochie Assen en mijzelf, predikant van de Gereformeerde Kerk van Assen-Peelo met medewerking van twee Iraakse broeders die Psalm 56 in het Arabisch en het Onze Vader in het Aramees voordroegen. Alle aanwezigen staken na het gebed dat hieronder volgt een kaars aan voor in de kerk. De kollekte bij de uitgang voor de hulporganisatie ‘Kerk in Nood’ bracht ruim € 900 op.

Almachtige HEER,

U bent de Eeuwige, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. U bent in Jezus Christus onze hemelse Vader. U maakte Uzelf aan Mozes bekend als JAHWE, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten uw liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat. En uw Zoon, Jezus Christus onze Heer, hield de mensen voor: Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.  Daarom roept U ons in de Bijbel ook op: Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Heer in de hemel, maar we voelen ons zo machteloos, nu we de macht van het kwaad zo concreet ervaren in alles wat we horen en zien en persoonlijk ervaren als we kijken naar de wandaden van extremisten vol haat en fanatisme in Syrië en Irak. We voelen ons zo machteloos. We kunnen zo weinig doen. En, eerlijk is eerlijk, we leven ook weer zo gemakkelijk aan het onnoemelijke leed dat over honderdduizenden mensen in die regio wordt uitgestort.  En soms vragen we ons vertwijfeld af: Waarom, HEER, bent u zo ver en verbergt U zich in tijden van nood?

Toch: U bent een God die gebeden wilt worden. Ook als we vol met vragen zitten. Ook als we machteloos moeten toezien hoe in de naam van God dood en verderf gezaaid wordt onder iedereen die niet dezelfde overtuiging heeft als de extremisten van ISIS en aanverwante organisaties die over heel de wereld aktief zijn.

Daarom bidden we tot U op een avond als deze. In de Vredesweek bidden we  om vrede. Maar eerst bidden we onze vragen van ons af.

Wat HEER, hoe lang nog zult u uw kinderen in Irak en Syrië vergeten? Hoe lang nog verbergt U voor hen uw gezicht? Hoe lang nog wordt hun ziel gekweld door zorgen en hun hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? Hoe lang houdt hun vijand de overhand?

Zie naar hen, HERE, antwoord hen, mijn God! Verlicht hun ogen , dat ze niet in doodsslaap wegzinken. Laat hun vijand niet roepen: ‘Ik heb hen verslagen’, laat hun belagers niet juichen omdat ze bezwijken.

Help hen om  te vertrouwen op uw liefde. Laat hun hart weer juichen omdat U redding brengt. Geef dat ze weer kunnen zingen voor U, de HEER, omdat U hen geholpen hebt.

Zo bidden we U voor alle mensen die hun leven niet zeker zijn in de gebieden waar de strijders van ISIS de overhand hebben. We bidden voor christenen, Jezidi’s, moslims, Koerden en alle bevolkingsgroepen die op de vlucht geslagen zijn. We bidden voor al die mensen die met eigen ogen gezien en uit de eerste hand gehoord hebben, welke slachtpartijen er zijn aangericht onder iedereen die zich niet wilde bekeren tot de meeste radikale versie  van de islam. We bidden voor alle mensen die achterbleven, de ouderen, de vrouwen, de meisjes, de kinderen, die als werkslaaf of seksslavin behandeld en gemarteld worden. We bidden voor alle mensen hier in Nederland die langer of korter geleden hier naar toe gekomen zijn en al zo lang  24 uur per dag in spanning zitten over hun familie in Irak of Syrië. Zij zijn vaak de wanhoop nabij. HEER, ontferm U over hen. Ja, grijp in, HEER!

We bidden U ook voor de strijders van ISIS. In de naam van hun geloof prediken zij haat en gaan als beesten tekeer. In de greep van het ultieme kwaad zijn ze, totaal verblind en zonder enig mededogen. HEER, niemand kan hen stoppen. Het gif is al veel eerder in hun harten gezaaid. En toch bidden we ook voor hen. Geef, dat in elk geval sommigen gaan beseffen, hoeveel leed er door hen wordt aangericht. Hoeveel wraak er zich nu door hun optreden in de harten van wie ontkomen zijn, kan nestelen. HEER, alleen U kunt die vicieuze cirkel doorbreken. Alleen U kunt bewerken, dat mensen zich radikaal afkeren van een leven vol haat en geweld. HEER, ontferm U over hen. Ja, grijp in, HEER!

We bidden U ook voor iedereen die hulp verleent en voor de internationale gemeenschap. Dank U voor de hulp die al gegeven wordt. Maar het lijkt wel dweilen met de kraan open. De plaatselijke bevolking in Jordanië, Libanon, Turkije en Iraaks Koerdistan zit aan z’n grenzen. Hulpverleners weten niet waar ze beginnen en eindigen moeten. En wij … wij denken soms ook dat alles wat we doen maar een druppel op de gloeiende plaat is. Maak ons bewogen, HEER, en zegen elke zak met rijst, elke deken en elke kan met water die uitgedeeld wordt.  En geef wijsheid aan de internationale gemeenschap, HEER. Laat niet de angst regeren, noch het eigenbelang, maar een oprecht verlangen naar vrede.  Ontferm U over ons allen. Ja, grijp in, HEER!

Zo bidden we onze machteloosheid van ons af door te schuilen in dit huis van gebed. We houden daarbij Jezus Christus voor ogen, die zijn leven lang de weg van de vrede is gegaan, omdat Hij helemaal gevuld was met de liefde van God. Zelfs aan het kruis bad Hij nog voor de mensen die Hem die wrede marteldood lieten sterven. Hoor naar ons in zijn naam. AMEN

Advertenties

DE HETE NAZOMER VAN 2014 – over religieus geweld en gezamenlijk gebed

2014-09-26 Interkerkelijke gebedsdienst christenvervolging ISISEr komt geen einde aan het religieus geweld van ISIS en andere moslim-extremisten. In Assen hebben voorgangers uit alle kerkelijke richtingen de handen ineen geslagen. Eerder al lieten de Asser voorgangers half augustus een oproep tot gebed in alle kerken uitgeaan (klik hier). Nu nodigen zij alle inwoners van Assen uit om op vrijdagavond 26 september samen te bidden voor vervolgde christenen en andere religieuze minderheden die te lijden hebben onder het sektarische geweld van ISIS.  Deze interkerkelijke gebedsdienst vindt plaats in de Bethelkerk aan de Groningerstraat, begint om zeven (19:00) uur en duurt tot kwart voor acht. Op Radio 5 besteedt de EO op donderdagavond 25 september in haar programma  “EO door de week”  vanaf 20.00 uur aandacht aan deze Asser gebedsdienst.

In het septembernummer van het Magazine van de ChristenUnie schreef Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers een column over “de  zomer van 2014”.  Met zijn instemming mag ik het overnemen en hier een plaats geven. Het heeft mij geholpen om als christen mijn standpunt te bepalen als het gaat om hulp bieden (daar is iedereen natuurlijk voor) en kwaad bestrijden (dan denken opeens veel mensen: ‘aarzel-aarzel-aarzel’).

De zomer van 2014

De zomer is de tijd van dunne kranten vol komkommers. Iets met schriftelijke vragen over het behoud van Lingo. Maar deze zomer ging zijn eigen, vaak gruwelijke gang. Er was die afschuwelijke raketaanval op de MH17, het gesol met lichamen en spullen ter plekke, de indrukwekkende thuiskomst van de kisten in Eindhoven, Dag van Nationale Rouw, de speciale kerkdienst in de Joriskerk in Amersfoort. Een ramp middenin een vergeten oorlogsgebied in een uithoek van Europa bracht de tijd van de Koude Oorlog opeens weer dichterbij. Er was ook die eindeloze raketregen van Hamas op Israël, waarna dat land probeerde de raketinstallaties in Gaza en tunnels naar Israël te vernietigen. Met vele doden tot gevolg. We zagen hier in Nederland bij demonstraties dat duivelse antisemitisme de kop weer opsteken. En er waren die hemeltergende taferelen in Irak waarbij ISIS-barbaren christenen en jezidi’s opjaagden, uithongerden, vermoordden. Dode kinderen, radeloze moeders, huilende mannen. Bij al deze ellende vragen niet-gelovigen ons vaak: “Waar is jullie God nu?” Het is vraag die we soms ook zelf stellen. Maar ik denk dat God ons een andere vraag stelt. Hij vraagt: “Waar ben jìj nu?”
Deze zomer heeft ons opnieuw geleerd dat we vijanden hebben. Mensen die een burgervliegtuig neerhalen, mensen die Joden haten omdat ze Joden zijn, mensen die weerloze burgers als vee opjagen en afmaken. Dat zijn onze vijanden. En in Romeinen 12 vraagt God ons het bijna onmogelijke. Om deze vijanden lief te hebben, af te zien van de wraak, voor ze te bidden, slachtoffers te helpen. Dus als God ons vraagt waar wìj zijn in de zomer van 2014, dan ligt als het goed is hier het eerste deel van het antwoord.
Het tweede deel van het antwoord is zo mogelijk nog moeilijker. Romeinen 13 draagt de overheid op het kwaad met overheidsmacht te bestrijden. Als christelijke politieke partij zouden we het liever houden bij vergeving en hulp, maar mogen we ons niet onttrekken aan deze veel zwaardere opdracht waarbij we de overheid vragen om het zwaard op te pakken. Want ook zo staat de overheid in dienst van God. Om antisemieten te bestraffen, degenen die de MH17 neerhaalden te berechten, om de slachters van ISIS met geweld te stoppen.
Bij het onbeschrijfelijke leed van de zomer van 2014 is het de vraag: waar ben jìj? Als leden van de kerk van Christus en als leden van een politieke unie van christenen kunnen we bij zowel Romeinen 12 als 13 te rade gaan. Laten we bidden dat we op verschillende momenten steeds weer het goede doen.ISIS christensymbool klein

Tot zover de column. In de marge van de column staat het christenteken dat ISIS uitdeelt aan wie zich moet bekeren of zal sterven. Gert-Jan schreef erbij: Een teken van verbondenheid met Iraakse christenen

 

Vrijgemaakt?

Vrij gemaakt boekDe bundel Vrij gemaakt? met 15 ervaringsverhalen van 30-ers die in de GKV zijn opgegroeid, werd zaterdag 13/09 op een minisymposium in Amsterdam gepresenteerd uit. Ik was daarbij en hoorde Joost Smit deze reaktie geven, die hij nu op zijn weblog gezet heeft en die ik dus zeer lezenswaardig vind. Twee dingen triggeren mij in de bundel. 1) De opmerking van Wolter Huttinga dat je jeugdindrukken (hoe beleefde je het geloof en de zondagen in de GKV als kind) nogal fundamenteel zijn voor hoe je later niet alleen over de GKV, maar ook over God en Jezus denkt. 2) Het gemak waarmee soms niet alleen afscheid genomen wordt van de GKV, maar ook van het christelijk geloof – alsof daar een rechtstreeks verband tussen ligt.  Er zou meer te zeggen zijn, maar de blog van Joost Smit zegt verder genoeg.

Joost Smit

Op zaterdag 13 september 2014 presenteerde Lammert Kamphuis (red.) de bundel ‘Vrijgemaakt?’ in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam (http://www.kok.nl/boek/vrijgemaakt/). Op dat symposium heb ik de volgende reactie gegeven op deze bundel verhalen van (ex) vrijgemaakte dertigers:

Vrijgemaakt

Beste Lammert, met het verschijnen van je boek wil ik je feliciteren. Het is een bijzonder project . Een grote variatie aan gevederde vrienden in één volière. Waarbij ik het woord ‘kooi’ in dit gezelschap uiteraard zorgvuldig vermijd.

Toen je mij vroeg of ik wilde reageren op het boek, aarzelde ik even. Zou ik getuige worden van een requiem, een Dies Irae over vrijgemaakte fratsen of een litanie op oude mensen en dingen die voorbij gaan?

Ik moest vooraf denken aan ‘Kogel door de kerk’. Deze bundel verscheen in de jaren ’60 in de gereformeerde kerken (synodaal).  De auteurs hielden bekrompenheid, leer en dogma’s voor gezien en trokken de deur met een harde klap achter…

View original post 1.835 woorden meer

Welk GEZICHT laat jij als CHRISTEN op FACEBOOK zien?

Facebook - Do you like itFacebook: het is een niet meer te negeren medium in onze samenleving. Iedereen zit erop. Minsten 1,2 miljard mensen volgens de laatste gegevens. In Engeland schreef Tim Chester een klein boekje van nog geen 50 bladzijden met als titel: Will you be my Facebook  friend? met als ondertitel: social media and the gospel. Het boekje is ook in het Nederlands verschenen onder de titel Do you like it? – over Facebook en kost maar € 3,95.

Wat zijn, naast de voordelen, de gevaren van Facebook? Volgens Tim Chester minstens twee.

1) Ik zoek bevestiging bij mensen in plaats van bij Jezus. On Facebook I can recreate my world through my words to gain approval. 

2) Ik wil zelf een soort God zijn door buiten mijzelf te treden. On Facebook I can escape the limitations of my body.

Vriendschap FacebookVoor mij was het boekje aanleiding om een preek over Facebook  te schrijven. Deze ‘Facebook-preek’ heb ik gekoppeld aan het Eerste Gebod.  Want als God alleen op nummer 1 wil staan, mag ik mezelf als christen de vraag wel stellen: ‘Hoort Jezus ook bij mijn vrienden en volgers? Of zou het juist omgekeerd moeten zijn: ik volg Jezus?‘ De preek is te vinden op mijn weblog onder ‘Preken HC’ bij Zondag 34b (klik hier). In de liturgie verwijs ik ook naar deze twee mooie filmpjes over hoe Jezus in onze tijd Facebook en Twitter zou hebben kunnen gebruiken:

http://www.youtube.com/watch?v=S-hW680pCLso

http://www.youtube.com/watch?v=hKh3JhBwhv4

 

De 51 ‘verdwenen’ gezangen die niet in het nieuwe Gereformeerd Kerkboek staan

De emoties liepen in juni 2014 hoog op (ook bij mij) toen bekend werd dat een flink aantal geliefde kerkliederen niet terugkeert in het nieuwe Gereformeerd Kerkboek. Qua melodie of taalgebruik mankeerde er volgens Deputaten Liturgie en Kerkmuziek teveel aan om ze een volwaardige plek in de kerkdienst te geven. En de synode ging daar akkoord mee. Maar om hoeveel liederen gaat het, die door de synode gewogen en te licht bevonden zijn?

Op internet zijn de besluiten van de Generale Synode van Ede 2014 inmiddels gepubliceerd (klik hier).Onder ‘Liturgie en kerkmuziek’ kun je vinden welke gezangen wél meegaan naar het nieuwe Gereformeerd Kerkboek. Dat zijn er 81 van de 182. Er gaan dus 101 gezangen níet mee. Daarvan staan 49 inmiddels in het nieuwe Liedboek, al dan niet gewijzigd (met als vermakelijk gevolg dat wij als vrijgemaakten straks luidkeels zingen De ware kerk des Heren i.p.v. De kerk van alle tijden). Ook is 1 gezang als ‘dubbeling’ verwijderd. Dat betekent dat er 51 gezangen definitief verdwijnen. Voor zover mij bekend is nog nergens gepubliceerd om welke liederen het gaat. Daarom volgt hier het lijstje ‘verdwenen’ gezangen, met daarachter het jaar waarin ze vrijgegeven werden om in onze kerken te zingen. Voor mijzelf heb ik 15 gezangen die ik echt zal missen, in het rood aangegeven. Het doet mij nog steeds zeer, dat ze vanaf nu niet meer voluit ‘eredienstwaardig’ zijn, maar eerder onder de categorie “kreupelrijm en kermend orgelspel” vallen, om het met een uitdrukking van Prof. Dr. C. Trimp te zeggen.

 1. Gezang 5        Klein, klein kindje [2002]
 2. Gezang 13      Ik zing u van een herderszoon [2002]
 3. Gezang 15      Geloofd zijt Gij, God onze Heer [2005]
 4. Gezang 17      Wie is God behalve onze Heer [2002]
 5. Gezang 19      Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte [2002]
 6. Gezang 25      Vol tranen zien wij hoe de tijd [2005]
 7. Gezang 29      Troost, troost mijn volk! Zo zegt uw God [2005]
 8. Gezang 34      Al zou de vijgenboom niet bloeien [2002]
 9. Gezang 38      Zoek eerst het koninkrijk van God (2002)
 10. Gezang 42      De Koning zond zijn knechten [2005]
 11. Gezang 50      Ere zij God [1933]
 12. Gezang 54      Door de poort van Naïn gaat [2002]
 13. Gezang 61      Nu legt Gij in de paaszaal [2005])
 14. Gezang 64      Vrede zij u, vrede zij u [2002]
 15. Gezang 65      Wij weten dat God alles keert [2005]
 16. Gezang 70      Gij dienaars van Hem, die alles regeert [2005]
 17. Gezang 71      De lof en de heerlijkheid [2002]
 18. Gezang 72      Jeruzalem is hemels [2002]
 19. Gezang 73      Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde [2005]
 20. Gezang 76      En de Geest en de bruid zeggen: Kom! [2005]
 21. Gezang 82      Blaas de bazuin en sla de trom [2002]
 22. Gezang 83      Vrolijk zingen wij ons lied [2002]
 23. Gezang 84      Wees stil en kom wat dichterbij [2002]
 24. Gezang 85      Weet jij waarom Jezus hier op aarde kwam [2002]
 25. Gezang 87      Waar is een rustpunt in de nacht [2002]
 26. Gezang 88      Uw opgang naar Jeruzalem [2002]
 27. Gezang 90      Ontsluit, o Heer, voor U ons hart [1984]
 28. Gezang 94      In het vroege morgenlicht [1984]
 29. Gezang 95      Daar juicht een toon, daar klinkt een stem [2002]
 30. Gezang 97      In alle vroegte [2002]
 31. Gezang 100    De dag der kroning is gekomen [1933]
 32. Gezang 102    Ja, de Trooster is gekomen [1933]
 33. Gezang 105    In vuur en vlam zet ons de Geest [2005]
 34. Gezang 108    Halleluja, eeuwig dank en ere [1933]
 35. Gezang 112    O God die ons uit stof formeerde [2002]
 36. Gezang 115    Nooit kan ’t geloof teveel verwachten [1933]
 37. Gezang 117    Woord van de schepping, kom terug op aarde [2002]
 38. Gezang 120    Dat uw ogen dag en nacht [2005]
 39. Gezang 122    Kom uit de hemel tot ons neer [2005]
 40. Gezang 126    Kom, wenkt de Bruidegom [2002]
 41. Gezang 128    Als het lam wordt gegeten [2002]
 42. Gezang 129    Lof zij de Heer, Hij noemt bij name [2005]
 43. Gezang 130    Toen God de wereld gemaakt had [2002]
 44. Gezang 135    Stilte over alle landen [2002]
 45. Gezang 149    Zie ik sterren aan de hemel staan [2002]
 46. Gezang 150    Heer Jezus, duizend vragen [2005]
 47. Gezang 153    Zoals een arm, vertroostend om mij heen [2005]
 48. Gezang 162    ‘k Heb geloofd en daarom zing ik [2002]
 49. Gezang 167    Samen in de naam van Jezus [2002]
 50. Gezang 170    Vaste rots van mijn behoud [2002]
 51. Gezang 171    Wees stil voor het aangezicht van God [2005]

In 2011 sprak de Generale Synode van Harderwijk uit, dat bij de samenstelling van het nieuwe Gereformeerde Kerkboek er rekening gehouden moest worden met het feit dat veel van de gezangen uit het bestaande kerkboek breed gewaardeerd worden. En in hun eerste rapport (sept. 2013) aan de Generale Synode van Ede gaven Deputaten Liturgie en Kerkmuziek nog aan:  “Voor het onderdeel gezangen is het uitgangspunt dat die uit de laatste editie van het Gereformeerd Kerkboek (2006) een plaats krijgen in het nieuwe kerkboek, tenzij ze (eventueel in een andere berijming of vertaling) in het Liedboek 2013 zijn opgenomen.” In hun aanvullend rapport (dec. 2013) zeiden ze, dat er “een groot aantal gezangen” meegaat en dat slechts “enkele oude gereformeerde gezangen” zijn weggelaten. Uiteindelijk bleek in mei 2014 dat 1/3 van de huidige gezangen zonder nadere motivatie verdwenen is, waaronder een flink aantal geliefde liederen.

Gelukkig is er nog hoop. Want de Generale Synode van Harderwijk heeft besloten, dat het nieuwe Gereformeerd Kerkboek “op de GS van 2014 in eerste lezing en op de GS van 2017 definitief vastgesteld wordt.” De uitgave van het nieuwe Gereformeerde Kerkboek die deputaten mogen verzorgen, zal pas op de landelijke synode van 2017 definitief goedgekeurd worden. Dat biedt kansen voor kerkenraden om aan de volgende synode door te geven welke van de verdwenen oude en nieuwe klassiekers in hun ogen zeer geliefd zijn en breed gewaardeerd worden en dus alsnog hun legitieme plaats in het nieuwe Gereformeerde Kerkboek horen terug te krijgen.

[Aanvulling 2015: het nieuwe Gereformeerde Kerkboek komt in het voorjaar van 2016 uit. De Generale Synode van Ede besloot in 2014 om versneld tot vaststelling van de inhoud over te gaan. Dus heeft het geen zin om nog bezwaar te maken tegen het skippen van bijna 1/3 van de gezangen in het huidige Gereformeerde Kerkboek. Ik ben wel benieuwd hoeveel kerken over zullen gaan tot aanschaf van het nieuwe Gereformeerde Kerkboek, nu dat qua hoeveelheid liederen aan de magere kant is.]
Mijn eerdere blogs over dit onderwerp waren: Hoogliturgisch denken bederft mijn vreugde met Kerst en Pasen – 10 juni 2014 http://wp.me/p3wcfn-cU; En ook rond Pinksteren bederft hoogliturgische denken mijn vreugde – 12 juni 2014 http://wp.me/p3wcfn-d4. En verder ook nog, vooral over de Psalmen: Nieuwe Liedboek nu al met Psalmen en al overnemen? – 15 mei 2013 http://wp.me/p3wcfn-1q en Over krekeltjes, korenbloemen en zwart-witte koeien – 29 jan. 2014 http://wp.me/p3wcfn-8U